Schedule

OND MURTHAL Osho Shailendra's Enlightenment Day 04 JAN 2019
OND MURTHAL Mudra Chikitsa 07-09 JAN 2019
OND MURTHAL SAHAJ SUMIRAN 07-12 JAN 2019
OAD MADHOPUR NIRATI SAMADHI 07-12 JAN 2019
OND MURTHAL Kayakalpam 07-12 JAN 2019
OND MURTHAL Swasthya Pragya 10-12 JAN 2019
OSK Jodhpur Surati Samadhi 12-17 JAN 2019
OSK Jodhpur Dhyan Samadhi 12-17 JAN 2019
OSK Janakpur Dhyan Samadhi 12-17 JAN 2019
OSK Janakpur Surati Samadhi 12-17 JAN 2019
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 13 JAN 2019
OND MURTHAL Vipassana Shivir 13 JAN 2019
OSK patna VIPASSANA SHIVIR 13 JAN 2019
OND MURTHAL Celebrations 13 JAN 2019
OND MURTHAL Sammohan Pragya 14-16 JAN 2019
OGD SAURAHA Urja Samadhi 14-19 JAN 2019
OGD SAURAHA Anand Samadhi 14-19 JAN 2019
OND MURTHAL KAIVALYA SAMADHI 14-19 JAN 2019
OSK patna DHYAN SAMADHI 14-19 JAN 2019
OND MURTHAL Mahajeevan Pragya 17-19 JAN 2019
OND MURTHAL Osho Amrit Diwas 18 JAN 2019
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 20-25 JAN 2019
Mahabalipuram,TN Nirati Samadhi 21-26 JAN 2019
OSK BHAGALPUR DHYAN SAMADHI 21-26 JAN 2019
OND MURTHAL Surati Samadhi 21-26 JAN 2019
Mahabalipuram,TN AJAPA SAMADHI 21-26 JAN 2019
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 21-26 JAN 2019
OND MURTHAL Ma Osho Priya's Enlightenment Day 25 JAN 2019
Baroda Satsang 27 JAN 2019
OND MURTHAL Vipassana Shivir 27 JAN 2019
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 27 JAN 2019
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 28 JAN - 02 FEB 2019
OND MURTHAL Shabda Sumiran 28 JAN - 02 FEB 2019
OND MURTHAL URJA SAMADHI 28 JAN - 02 FEB 2019
OSK Kathmandu Surati Samadhi 31 JAN - 05 FEB 2019