Schedule

OND MURTHAL Acharya (YE) 04-05 JAN 2020
OND MURTHAL Mudra Chikitsa 06-08 JAN 2020
OAD MADHOPUR NIRATI SAMADHI 06-11 JAN 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 06-11 JAN 2020
OND MURTHAL Swasthya Pragya 09-11 JAN 2020
OSK Jodhpur Surati Samadhi 11-16 JAN 2020
OSK Jodhpur Dhyan Samadhi 11-16 JAN 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 12 JAN 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 12 JAN 2020
OND MURTHAL KAIVALYA SAMADHI 13-18 JAN 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 13-18 JAN 2020
OND MURTHAL Celebrations 13 JAN 2020
OSK Janakpur Dhyan Samadhi 15-20 JAN 2020
OSK Janakpur Surati Samadhi 15-20 JAN 2020
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 19-24 JAN 2020
OND MURTHAL Osho Amrit Diwas 19 JAN 2020
OSK BHAGALPUR DHYAN SAMADHI 20-25 JAN 2020
OND MURTHAL SAHAJ SUMIRAN 20-25 JAN 2020
OND MURTHAL Homeo Pragya 20-25 JAN 2020
OSK SECUNDERABAD Dhyan Samadhi 25-30 JAN 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 26 JAN 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 26 JAN 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 27 JAN - 01 FEB 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 27 JAN - 01 FEB 2020
OND MURTHAL Shabda Sumiran 27 JAN - 01 FEB 2020