Schedule

OAD MADHOPUR Nirati Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL Hans Pragya 01-03 JUNE 2020
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL Shabda Sumiran 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL KISHORE PRAGYA 01-06 JUNE 2020
OSD KARMA Chaitanya Samadhi 01-06 JUNE 2020
OSD KARMA Nirati Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL MAITRI PRAGYA 04-06 JUNE 2020
OND MURTHAL ACHARYA-1 08-16 JUNE 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharya Pragya 08-16 JUNE 2020
OND MURTHAL Nirvaan Samadhi 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharyashree 08-16 JUNE 2020
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 14-19 JUNE 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 14 JUNE 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 14 JUNE 2020
OSK Purnia DHYAN SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL NIRATI SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL Bal Pragya 15-20 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Surati Samadhi 15-20 JUNE 2020
OSK Janakpur (Nepal) Gyan Samadhi 22-27 JUNE 2020
OND MURTHAL AMRIT SAMADHI 22-27 JUNE 2020
OSK Nawanshahar Dhyan Samadhi 22-27 JUNE 2020
OSK Janakpur (Nepal) DIVYA SAMADHI 22-27 JUNE 2020
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 22-27 JUNE 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 22-24 JUNE 2020
OND MURTHAL Mahajeevan Pragya 25-27 JUNE 2020
OSK RAJOURI Surati Samadhi 28 JUNE - 03 JULY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 29 JUNE - 04 JULY 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 29 JUNE - 04 JULY 2020
OSK SECUNDERABAD Dhyan Samadhi 30 JUNE - 04 JULY 2020