Schedule

OSK patna DHYAN SAMADHI 05-10 NOV 2018
OND MURTHAL Vipassana Shivir 11 NOV 2018
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 11 NOV 2018
OSK patna VIPASSANA SHIVIR 11 NOV 2018
OSD KARMA VIPASSANA SHIVIR 11 NOV 2018
OAD MADHOPUR Ajapa Samadhi 12-17 NOV 2018
OAD MADHOPUR Madhopur Mahotsav 12-17 NOV 2018
OAD MADHOPUR Chaitanya Samadhi 12-17 NOV 2018
OND MURTHAL ANAND SAMADHI 12-17 NOV 2018
OSD KARMA SURATI SAMADHI 12-17 NOV 2018
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 12-17 NOV 2018
OND MURTHAL AYURVED PRAGYA 12-17 NOV 2018
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 12-17 NOV 2018
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 19-24 NOV 2018
OND MURTHAL Chaitanya Samadhi 19-24 NOV 2018
OAD MADHOPUR Dhyan Samadhi 19-24 NOV 2018
OGD SAURAHA DHYAN SAMADHI 19-24 NOV 2018
OSK BHAGALPUR Dhyan Samadhi 19-24 NOV 2018
OND MURTHAL DAMPATYA PRAGYA 19-21 NOV 2018
OND MURTHAL Vatsalya Pragya 22-24 NOV 2018
OND MURTHAL Celebrations 23 NOV 2018
OSD KARMA VIPASSANA SHIVIR 25 NOV 2018
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 25 NOV 2018
OND MURTHAL Vipassana Shivir 25 NOV 2018
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 26 NOV - 01 DEC 2018
OSK SECUNDERABAD Dhyan Samadhi 26 NOV - 01 DEC 2018
OND MURTHAL Prem Samadhi 26 NOV - 01 DEC 2018
OND MURTHAL Dhyan Samadhi 26 NOV - 01 DEC 2018
OSD KARMA Karma Mahotsav 26 NOV - 01 DEC 2018
OSD KARMA AMRIT SAMADHI 26 NOV - 01 DEC 2018
OSD KARMA URJA SAMADHI 26 NOV - 01 DEC 2018
OSD KARMA CHAITANYA SAMADHI 26 NOV - 01 DEC 2018