Program : Vipassana Samadhi

LOCATION : Boston,USA

Boston
,USA
DATE : 31 AUG - 02 SEPT 2019 07:00:00 AM Saturday
DURATION : 3 DAYS
LEVEL : 1
ELIGIBILITY : This can be done only after attending Anand Pragya.
Location : Boston
ACHARYA : Osho Priya
OTHER ACHARYA : Mastoji, Maitreyaji
COMMENT :